Onze klanten en opdrachten

De afgelopen jaren hebben we voor een groot aantal toezichthouders in binnen- en buitenland gewerkt. Voorbeelden hiervan zijn toezichthouders op het gebied van milieu, arbeidsomstandigheden, veiligheid, woningbouwcorporaties, mededinging, financiële markten en kansspelen. De gemene deler is steeds dat we onze klanten beter willen maken. Dit hebben we bijvoorbeeld op de volgende manieren gedaan.

 

Ontwerpen van een toezichtstrategie op basis van een risicoscan

Voor verschillende klanten hebben we een risicoscan uitgevoerd. We hebben in kaart gebracht welke problemen zich binnen hun specifieke toezichtdomein voordoen en wat de aard en omvang van deze problemen is. Op basis van deze risicoscan hebben we een toezichtstrategie uitgewerkt, waarin we samen met de klant hebben gekozen welke problemen aangepakt worden. Ook hebben we hierbij een inschatting gemaakt van de benodigde capaciteit.

 

Voorbereiden op een nieuwe toezichttaak

Regelmatig worden toezichthouders geconfronteerd met nieuwe toezichttaken. Deze moeten op een logische manier worden ingebed in de organisatie en vanaf het begin op een geloofwaardige manier worden uitgevoerd. We hebben een van onze klanten geholpen om zich voor te bereiden op een nieuwe toezichttaak. Dit omvatte zowel het vormgeven van het vergunningverleningsproces, als het uitwerken van de instrumenten en het kiezen van de strategische prioriteiten voor het toezicht na vergunningverlening.

 

Flexibiliseren van de toezichtorganisatie

Veel van onze klanten ervaren de noodzaak hun organisatie flexibeler te maken om in te kunnen springen op steeds wisselende problemen in hun toezichtdomein. Verschillende keren hebben we geholpen bij het creëren van een flexibele toezichtorganisatie, waarin zowel functionele teams als projectteams een duidelijke plaats hebben. We hebben leidinggevenden ondersteund bij het resultaatgericht aansturen van hun organisatie en het creëren van duidelijke taken en verantwoordelijkheden.

 

Opleiden van toezichthouders

Het omarmen van het gedachtegoed van resultaatgericht toezicht creëert bij onze klanten regelmatig een behoefte om medewerkers te trainen. Daarom geven we vaak workshops en trainingen over het zien, begrijpen en aanpakken van problemen. Voor één van onze klanten hebben we bijvoorbeeld een opleidingsprogramma van zes bijeenkomsten ontwikkeld, waarin de problemen waarmee de toezichthouders op dat moment bezig waren centraal stonden. We hebben de toezichthouders ondersteund bij het uitvoeren van een grondige probleemanalyse, het bedenken van een mitigatiestrategie en het meten van effect. Voor verschillende andere klanten hebben we een training ontwikkeld, waarin de belangrijkste stappen, uitdagingen en dilemma’s van resultaatgericht toezicht aan bod kwamen.

 

Beoordelen van de kwaliteit van toezicht

We hebben een aanpak ontwikkeld voor het evalueren van toezichthoudende organisaties. Deze aanpak bestaat uit een contextuele analyse, beoordeling van de toezichtaanpak en het in kaart brengen van de wijze waarop de kwaliteit van het toezicht wordt geborgd. Voor verschillende klanten is deze aanpak het startpunt geweest voor het geven van advies over waar het toezicht versterkt kan worden.

 

Verbeteren van de kwaliteit van projectmatig werken

Een projectmatige aanpak past goed bij het oplossen van specifieke problemen. We hebben verschillende klanten geholpen bij het vergroten van de kwaliteit van projectmatig werken. Onderdeel hiervan was het versterken van de wijze van aansturing door projectleiders, opdrachtgevers en stuurgroepen, het vergroten van de kwaliteit van de plannen van aanpak en het inrichten van een projectbureau dat projectleiders en het management ondersteunt. Ook hebben we trainingen gegeven over de basisprincipes van projectmatig werken, specifiek binnen de context van een toezichthoudende organisatie.